ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ กับระบบไฟฟ้าทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร ?

สำหรับระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านที่พักอาศัย สำนักงาน หรือโรงงานทั่วไปนั้น เป็นการใช้ไฟฟ้าทั่วไป เป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ มีความดันของไฟฟ้าอยู่ที่ 220 โวลท์ และ 380 โวลท์ แต่ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์นั้น จะเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งมีระดับของแรงดันไฟฟ้าที่สูง ประมาณ 500 ถึง 1000 โวลท์ ต้องผ่านอุปกรณ์ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับก่อน จึงจะสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านได้

ความพิเศษของระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ กระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้ทั้ง 2 ทิศทาง โดยทิศทางแรกจะไหลให้พลังงานภายในบ้านพักที่อยู่อาศัย สำนักงาน หรือโรงงาน อีกทิศทางหนึ่งกระแสไฟฟ้าจะไหลย้อน ซึ่งตรงจุดนี้เราสามารถขายให้กับการไฟฟ้า เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับเราได้อีกหนึ่งช่องทาง