ทำความรู้จักโซลาร์เซลล์แบบ EPC คืออะไร?

โซลาร์เซลล์แบบ EPC มีชื่อเต็มว่า Engineering Procurement and Construction คือการให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบเบ็ดเสร็จ (Turn-Key) ทั้งด้านการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งโครงสร้างระบบโซลาร์เซลล์ การขออนุญาตโครงการ ในรูปแบบของ on grid , Hybrid หรือ Off grid ตามแต่ที่ตกลงกัน

หลังจากที่บริษัทได้ทำการติดตั้งจนระบบโซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้แล้ว ยังมีการดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์หลังการติดตั้งอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบโซล่าเซลล์ที่ได้ทำการติดตั้งไปนั้น จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ